type basisaanbod

Op onze school hebben wij dit schooljaar 10 klassen type basisaanbod die allemaal op een ander niveau starten en aan een ander tempo werken.

Succes ervaren is één van de belangrijkste voorwaarden om te groeien als persoon en ook schools te kunnen evolueren en dingen bij te leren.

Hiermee bedoelen wij dat ieder kind doorheen onze school evolueert op zijn eigen tempo, afhankelijk van hoe sterk zijn/haar mogelijkheden zijn. Niet elk kind doorloopt dus elke klas.

Sinds enkele jaren is het M-decreet in voege. Nieuwe leerlingen krijgen nu een attest basisaanbod dat maar 2 jaar geldig is. Daarna moet de school, de ouders en het CLB de overweging maken of een verlenging van het attest mogelijk en aangewezen is.

Wij gaan dit jaar werken met 6 clusters van 2 klassen van maximum 14 leerlingen die telkens ondersteund zullen worden door één of meerdere teamondersteuners. Zo kan ook makkelijk klasoverschrijdend gewerkt worden of in drie of meerdere groepjes.

Gele cluster

  • Het eerste klasje (vanille) is een mengklasje met type-9 en is een speelleerklasje. Zij werken aan de voorbereidende vaardigheden voor de start van het eerste leerjaar. 
  • Het tweede klasje (zon) is dit jaar ook een mengklasje met type-9 en is geen speelleerklas maar een klasje dat echt start met het eerste leerjaar
  • In het derde klasje (honing) zitten leerlingen die starten ergens in de eerste helft van het eerste leerjaar.

Rode cluster

  • In klas robijn en klas koraal starten kinderen die reeds in de helft van het eerste leerjaar kunnen starten. 

Groene cluster

  • Klas limoen start op een niveau begin 2de leerjaar.
  • Klas kiwi start op een niveau midden 2de leerjaar

Blauwe cluster

  • In klas marine start een deel van de leerlingen op een peil begin 3de leerjaar en een ander deel op een peil midden 3de.
  • In klas indigo zitten sterke leerlingen die nog geen schoolverlater zijn maar starten op een peil begin 4de leerjaar

 Cluster violet

  • in klas bosbes en klas braambes werken leerlingen in niveaugroepen op een peil 2de-3deleerjaar die dit of volgend jaar schoolverlater zijn. 

Paarse cluster

  • Dit zijn de twee schoolverlatersklassen, namelijk klas dageraad en klas middernacht. Deze laatste klas zijn eigenlijk 2 klassen maar omdat zij zo klasdoorbrekend samenwerken werken zij onder 1 klasnaam. Zij werken op een peil 3de-4de (5de) leerjaar. 

Bij het begin van elk schooljaar worden alle groepen terug herschikt zodanig dat iedereen een aanbod krijgt dat aansluit bij het op dat moment behaalde niveau van het kind, rekening houdend met zijn beperkingen maar zeker ook met zijn talenten. Onderwijs op maat dus! Gedurende het jaar worden kinderen soms ook overgezet naar een andere groep omdat het aanbod of het tempo van die groep beter aansluit bij hun evolutie.

Aangezien de instroom van nieuwe leerlingen elk jaar anders is, kan het dus best zijn dat uw kind opnieuw bij dezelfde leerkracht zit maar daar een ander niveau krijgt.

Naast het klassikale aanbod kan je daarbij nog individueel ondersteund worden door iemand van het paramedisch team, namelijk de logopedisten, de kinesiste of de ergotherapeuten of de psychologen.

Elk kind heeft ook een eigen rekengroep die dus kan verschillen van de taalgroep. Wij rekenen met alle klassen basisaanbod van 9u tot 10u05.

Wij werken ook nauw samen met het revalidatiecentrum dat naast onze school gelegen is. Een aantal kinderen kunnen daar in samenspraak met de school, binnen of na de schooluren terecht voor multidisciplinaire therapie.

Wat na onze school?

In het buitengewoon onderwijs blijf je normaal een jaartje langer dan in het lager onderwijs, namelijk tot het jaar waarin je 13 jaar wordt. Het laatste jaar zitten alle schoolverlaters gegroepeerd in een 2-tal klassen waarbij al heel wat activiteiten gericht zijn op de overstap naar het middelbaar onderwijs. Voor een deel van onze leerlingen is dit BUSO (buitengewoon secundair onderwijs, meestal OV3 type basisaanbod). Voor een aantal leerlingen is de overstap naar het gewoon middelbaar toch haalbaar namelijk wanneer de aanpassingen die dienen te gebeuren redelijk zijn voor de school en voldoende voor het kind.