type 9

Naast onze werking type basisaanbod hebben we ook een werking type-9. Dit jaar zijn er 4 klassen met type-9. Er kunnen geen kleuters starten, enkel leerlingen van lagere schoolleeftijd. Een type 9 klas richt zich naar kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een maximum van 9 kinderen per klas. Dit geeft ons de mogelijkheid om de klemtoon (nog meer) te leggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het trainen van denkprocessen bij het plannen van acties en het oplossen van problemen (executieve functies).

De klassen werden ingedeeld op basis van het leerniveau van de leerling en zijn/haar (sociaal-emotionele) noden. Er kunnen zowel normaal begaafde leerlingen als hoogbegaafde leerlingen als leerlingen met beperkte leerproblemen terecht in deze klassen. De leerlingen krijgen ook wiskunde in kleine groepjes op hun eigen niveau. Deze groepen zijn klasdoorbrekend opgesteld en voor sommige leerlingen zelfs ook in een rekengroep van type basisaanbod. 

De focus ligt, net zoals in onze klassen type basisaanbod, sterk op het welbevinden van de leerling. We voorzien heel wat extra ondersteuning in de klassen door teamondersteuners en paramedici (logopedisten, psychologen, ergotherapeuten, een kinesiste) Binnen de klassen bestaat de mogelijkheid tot het werken in aparte werkhuisjes maar wij proberen om dit af te bouwen naarmate de leerlingen ouder worden.

Daarnaast is er ook een aanbod van hulpmiddelen (time-timer, pictogrammen, tangle, drukvestjes etc.) ter beschikking van alle leerlingen. Het werken met een sterk gestructureerde omgeving helpt ons in de zoektocht naar het optimaliseren van het welbevinden van de leerling in zijn leerproces. Naast de speelplaats, kunnen deze leerlingen ook kiezen om een aantal vrije momenten door te brengen in de rustige binnenspeelplaats en ook het eten gebeurt in de klassen zelf waardoor we de kinderen zoveel mogelijk in hun veilige omgeving kunnen houden.

Binnen de klas bieden we naast het klassikaal aanbod (godsdienst, muzo, wero, sociale vaardigheden, etc.) ook een individueel aanbod (voor o.a. taal en wiskunde) Leerlingen bij wie het mogelijk is om binnen een geïntegreerde werking mee te draaien met type basisaanbod kunnen dit ook. Er wordt dan bekeken of er aanpassingen of tegemoetkomingen nodig zijn om goed te functioneren.

We dragen de samenwerking met de ouders hoog in het vaandel. Een aantal keer per schooljaar organiseren we een klassenraad waar we met alle betrokkenen (ook externe hulpverleners zijn meer dan welkom) samenzitten en bekijken hoe we nog beter kunnen inspelen op de noden van de leerling. Loopt het leerpad verder binnen deze specifieke type 9 klassen? Of kunnen we een verder verloop uitstippelen binnen een geïntegreerde werking in een klas type basisaanbod? En tenslotte ook welk onderwijs zien we best aansluiten op het traject van Sint-Rafaël? Dit kan heel ver uit elkaar lopen. Zij kunnen enerzijds de keuze maken om terug te keren naar het gewoon onderwijs. Meestal wordt er echter gekozen om hun traject verder te zetten in het buitengewoon secundair onderwijs waar zij verder specifieke ondersteuning krijgen voor hun autisme. Het niveau van hun type onderwijs kan gaan van geen of vrijwillige tewerkstelling OV1 T9, naar beschermde tewerkstelling via OV2 T9, tot de gewone arbeidsmarkt wat kan via OV3 type 9, OV4 type-9 (A en B-stroom dus niveau van gewoon secundair onderwijs).