magenta.png
top2.png
   
   


 

Dit is onze klassencirkel voor 2017-2018

cirkel2017

Hoe wordt er gewerkt in onze school?

Op onze school hebben wij dit schooljaar (2017-2018) 11 klassen die allemaal op een ander niveau starten en aan een ander tempo kunnen werken. Ons doel daarbij is : ‘wij leren traag maar graag’. Succes ervaren is dus één van de belangrijkste voorwaarden om te groeien als persoon en ook schools te kunnen evolueren en dingen bij te leren.

Hiermee bedoelen wij dat ieder kind doorheen onze school evolueert op zijn eigen tempo, afhankelijk van hoe sterk zijn/haar mogelijkheden zijn. Niet elk kind doorloopt dus elke klas.

Sinds enkele jaren is het M-decreet in voege. Nieuwe leerlingen krijgen nu een attest basisaanbod dat maar 2 jaar geldig is. Daarna moet de school, de ouders en het CLB de overweging maken of een verlenging van het attest mogelijk en aangewezen is.

 

Situatie voor schooljaar 2017-2018

Wij gaan dit jaar werken met clusters van 2 of 3 klassen die telkens ondersteund zullen worden door een teamondersteuner. Zo kan ook makkelijk klasoverschrijdend gewerkt worden of in drie of meerdere groepjes.

Gele cluster

  • Het eerste klasje is een speelleerklasje (zonnegeel) waar de voorbereidende vaardigheden worden getraind om te kunnen starten op het niveau begin eerste leerjaar. 
  • Het tweede klasje (honing) start bij het begin van het eerste leerjaar.

Rode cluster

  • Daarna volgt nog 1 klasje (framboos) die een ander deel van de leerstof eerste leerjaar behandelt.
  • In klas robijn wordt gestart met een midden 1ste leerjaar.

Groene cluster  

  • Dit zijn drie klassen die starten met een begin 2de leerjaar (klas grasgroen) en een begin naar midden 2de leerjaar (klas kiwi) en tenslotte een midden 2de leerjaar (klas limoen).

Blauwe cluster

  • Klassen hemelsblauw en marineblauw zijn klassen die werken op een niveau begin (hemel) en midden 3de leerjaar (marine).

Paarse cluster

  • Dit zijn de twee schoolverlatersklassen. Klas magenta werkt op een niveau 3de leerjaar en middernacht op een niveau 4de leerjaar

Bij het begin van elk schooljaar worden alle groepen terug herschikt zodanig dat iedereen een aanbod krijgt dat aansluit bij het op dat moment behaalde niveau van het kind, rekening houdend met zijn beperkingen maar zeker ook met zijn talenten. Onderwijs op maat dus! Gedurende het jaar worden kinderen soms ook overgezet naar een andere groep omdat het aanbod of het tempo van die groep beter aansluit bij hun evolutie.

Aangezien de instroom van nieuwe leerlingen elk jaar anders is, kan het dus best zijn dat uw kind opnieuw bij dezelfde leerkracht zit maar daar een ander niveau krijgt.

Naast het klassikale aanbod kan je daarbij nog individueel ondersteund worden door iemand van het paramedisch team, namelijk de logopedisten, de kinesiste of de ergotherapeute.

Wij werken ook nauw samen met het revalidatiecentrum dat naast onze school gelegen is. Een aantal kinderen kunnen daar in samenspraak met de school, binnen of na de schooluren terecht voor multidisciplinaire therapie.

Wat na onze school?

In het buitengewoon onderwijs blijf je normaal een jaartje langer dan in het lager onderwijs, namelijk tot het jaar waarin je 13 jaar wordt. Het laatste jaar zitten alle schoolverlaters gegroepeerd in een 2-tal klassen waarbij al heel wat activiteiten gericht zijn op de overstap naar het middelbaar onderwijs. Voor een deel van onze leerlingen is dit BUSO (buitengewoon secundair onderwijs, meestal OV3 type basisaanbod). Voor een aantal leerlingen is de overstap naar het gewoon middelbaar toch haalbaar namelijk wanneer de aanpassingen die dienen te gebeuren redelijk zijn voor de school en voldoende voor het kind.